Weak economy necessitates entrepreneursh

Weak economy necessitates entrepreneurship for income http://ow.ly/12zAy -that’s why an Entrepreneurship degree makes even more sense!